PRIVACY VERKLARING  ZWANGERBEKKEN.NL

Zwanger&Bekken is een initatief van Move Fysiotherapie en Meer… Vandaar dat de privacy verklaring opgesteld is vanuit Move Fysiotherapie en Meer.

Uiteraard hecht Move Fysiotherapie veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe Move Fysiotherapie omgaat met persoonsgegevens.

Move Fysiotherapie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval het onderstaande:


 • Ik verwerk uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik vraag u om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Ik stuur u gerichte mail en mogelijk berichten per whatsapp, indien ik dit als wenselijk zie voor uw optimale behandeling;
 • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wil u hierop wijzen en deze respecteren.

Namens Move Fysiotherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIENTEN OF CLIENTEN

Persoonsgegevens van clienten of leveranciers worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Move Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Gegevens worden merendeels verwerkt via MijnDiad.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ZORGVERLENERS

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Move Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Aanmelding via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
 • Aanmelding via website of social media.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Move Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • Geboortedatum
 • BSN
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Move Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT, STAKEHOLDER-/LOBBYCONTACTEN EN/OF GEINTERESSEERDE

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Move Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Move Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Uitgerekende of werkelijke bevallingsdatum

Uw persoonsgegevens worden door Move Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals in het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD) via MijnDiad.

Op dit moment maakt Move Fysiotherapie geen gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van facturen, declaraties of banktransacties;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met verwerkters maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

MINDERJARIGEN

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor mondeling toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Move Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Move Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

CONTACTGEGEVENS

Move Fysiotherapie en Meer.

T.a.v. Lea Peeters

Wildeman 18

5629 KH Eindhoven

Open chat
1
Neem gerust contact op.
Hallo, hoe kan ik u helpen?